Zurück

Allgemeinen geschafts bedingungen

Algemene Voorwaarden ARMYCARPARTS.COM
 

Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (inclusief leverings- en betalingsvoorwaarden) van ARMYCARPARTS.COM.

ARMYCARPARTS.COM houdt het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Deze gaan in op het moment dat de klant een nieuwe bestelling bij ARMYCARPARTS.COM doet, de klant geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘klant’: De (potentiële) klant van zaken en/of diensten geleverd door ARMYCARPARTS.COM.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder ‘Algemene Voorwaarden’ op de site van ARMYCARPARTS.COM. Op verzoek van de klant wordt door JEMAX-PARTS een exemplaar per post verstuurd.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en ARMYCARPARTS.COM.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele andere vereenkomsten ten behoeve van ARMYCARPARTS.COM worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door ARMYCARPARTS.COM worden ingeschakeld.

1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met ARMYCARPARTS.COM worden overeengekomen.

1.6 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. ARMYCARPARTS.COM en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepaling (en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.7 ARMYCARPARTS.COM heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site van ARMYCARPARTS.COM (ArmyCarParts.com.nl) te wijzigen.


Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan door ARMYCARPARTS.COM zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing of kennelijke schrijf of spelfout in het geding is. ARMYCARPARTS.COM behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

2.2 De administratie van ARMYCARPARTS.COM geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan ARMYCARPARTS.COM verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door ARMYCARPARTS.COM verrichte leveringen. ARMYCARPARTS.COM erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.
 

Artikel 3 Prijzen, tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3.2 Indien betaling per internet plaatsvindt middels PayPal, IDEAL en/of (een) andere betaalorganisatie(s)/ machine(s), zal de door ARMYCARPARTS.COM over het transactiebedrag aan PayPal, IDEAL  en/of (een) andere betaalorganisatie(s)/machine(s) verschuldigde provisie(s) bij de klant bijkomend in rekening worden gebracht.

3.3 Bij storneren van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van ARMYCARPARTS.COM. Het retourneren van de goederen door de klant aan ARMYCARPARTS.COM is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.4 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt ARMYCARPARTS.COM het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is ARMYCARPARTS.COM gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

3.6 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van ARMYCARPARTS.COM totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan ARMYCARPARTS.COM zijn voldaan.

3.7 De geleverde goederen of diensten dienen door de klant binnen een termijn van dertig dagen na afleverdatum betaald te zijn, tenzij expliciet schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 

Artikel 4 Leveringen / Leveringstermijnen

4.1 De producten (onderdelen) kunnen veelal binnen 24 uur verzonden worden. In ieder geval binnen 10 werkdagen, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders is overeengekomen.

4.2 De door ARMYCARPARTS.COM opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door ARMYCARPARTS.COM onverhoopt overschreden wordt, zal ARMYCARPARTS.COM de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.
 

Artikel 5 Recht van retour bij koop op afstand
5.1 Als de klant niet tevreden is over een aangekocht product, heeft deze het recht van retour binnen 7 dagen na levering van het product. De klant kan dan, zonder opgave van reden, de bestelling retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening klant. Het product mag niet gebruikt of beschadigd zijn. Het product moet nog verkoopbaar zijn.

5.2 Voordat artikelen teruggestuurd worden dient de koper ARMYCARPARTS.COM hiervan in kennis te stellen, bij voorkeur via een e-mail naar [email protected]. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen geretourneerd (indien reeds is betaald). 
5.3 Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt. Maatwerk valt dus buiten dit recht. 
5.4 Wijze van retournering. Het te retourneren artikel dient verzonden te worden naar:

JEMAX WEBSHOP

Locht 62

5504KE Veldhoven

Vermeld bij de retourzending naam, factuurnummer en factuurdatum. 
Gelieve alvorens retour te sturen eerst contact met ons op te nemen via [email protected]

Artikel 6 Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden

6.1 ARMYCARPARTS.COM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 

 

7.2 ARMYCARPARTS.COM is niet aansprakelijk voor letsel of schade van welke aard dan ook, ontstaan aan personen en zaken van de klant of derden

Artikel 7 Risico en aansprakelijkheid

7.1 Het transport door derden van het door de klant bestelde product is voor rekening en risico van de klant. Door gebruik van de door ARMYCARPARTS.COM geleverde artikelen of ten gevolge van enig handelen of nalaten door ARMYCARPARTS.COM.

7.3 De klant vrijwaart ARMYCARPARTS.COM voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatste tegen ARMYCARPARTS.COM zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van ARMYCARPARTS.COM.


7.4 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is ARMYCARPARTS.COM aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens een klant is te wijten aan haar opzet of bewuste roekeloosheid, of op grond van de wet,rechtshandeling of verkeersopvattingen voor rekening van ARMYCARPARTS.COM komt.

7.5 Gebreken die aan het voertuig van de klant zijn ontstaan als gevolg van door ARMYCARPARTS.COM onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden zullen kosteloos door ARMYCARPARTS.COM worden hersteld.

7.6 Indien ARMYCARPARTS.COM aansprakelijk is voor schade dan is ARMYCARPARTS.COM gerechtigd die schade op haar kosten te doen herstellen. Indien de klant ervoor kiest de schade door een derde te laten herstellen dan is ARMYCARPARTS.COM slechts gehouden de schade te vergoeden tot het bedrag aan kosten dat zij zelf gemaakt zou hebben indien de klant aan ARMYCARPARTS.COM de gelegenheid zou hebben gegeven de schade te (doen) herstellen.

7.7 In geval van schade als gevolg van aansprakelijkheid van ARMYCARPARTS.COM is ARMYCARPARTS.COM uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. ARMYCARPARTS.COM is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van welke aard dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

7.8 In geval van schade als gevolg van aansprakelijkheid van ARMYCARPARTS.COM is ARMYCARPARTS.COM uitsluitend aansprakelijk voor schade van aan haar toevertrouwde auto’s geparkeerd op het terrein van ARMYCARPARTS.COM. ARMYCARPARTS.COM is niet aansprakelijk voor schade geleden buiten het terrein van ARMYCARPARTS.COM en voor schade die ontstaat op het moment dat de klant het voertuig zelf bestuurt.

7.9 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van ARMYCARPARTS.COM beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover de schade gedekt wordt door de verzekering, dan wel is de aansprakelijkheid van ARMYCARPARTS.COM beperkt tot het oorspronkelijke factuurbedrag.

Artikel 8 Bestellingen/Communicatie

8.1 ARMYCARPARTS.COM kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en ARMYCARPARTS.COM, dan wel tussen ARMYCARPARTS.COM en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en ARMYCARPARTS.COM.
 

Artikel 9 Producten/Diensten/Klachten

9.1 ARMYCARPARTS.COM staat ervoor in dat de door ARMYCARPARTS.COM geleverde producten deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die men in het handelsverkeer aan zodanige goederen stelt.

9.2 Tenzij bij de verkoop anders bepaald, wordt met betrekking tot de kwaliteit en soort conform de normale handelsgebruiken in de onderhavige sector geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd.

9.3 ARMYCARPARTS.COM zal de door de klant gewenste dienst naar beste vermogen uitvoeren.

9.4 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door ARMYCARPARTS.COM serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen. Stuur bij klachten bij voorkeur een e-mail naar [email protected] ARMYCARPARTS.COM doet daarbij haar uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

9.5 Klachten aangaande onjuiste levering ( indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld), dient de klant binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling te melden bij ARMYCARPARTS.COM.

9.6 Door ARMYCARPARTS.COM wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de bestelling wordt retour gezonden door de klant, wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de bestelling in goede orde is teruggekomen in het magazijn van ARMYCARPARTS.COM.

9.7 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ARMYCARPARTS.COM schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal ARMYCARPARTS.COM de klant hiervan per brief, fax, e-mail of telefonisch in kennis stellen. ARMYCARPARTS.COM heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

9.8 Voor klachten aangaande de producten, moet de klant zich binnen zeven dagen na de leveringsdatum in contact stellen met ARMYCARPARTS.COM.

9.9 In overleg met de klant wordt de aard van de klacht vastgesteld. Indien de klacht gegrond is wordt het orderbedrag van het desbetreffende product gerestitueerd of een ander product geleverd.

9.10 Eventuele klachten na levering van Diensten dient de klant binnen zeven dagen na Levering van die Diensten aan ARMYCARPARTS.COM te melden, tenzij op grond van artikel 7:23 BW een langere termijn geldt.

9.11 Indien de klant niet binnen de op grond van artikel 13.1 geldende termijn heeft gereclameerd, geldt de geleverde Dienst als deugdelijk.

9.12 Eventuele door de klant aan zijn voertuig geconstateerde schade, die volgens de klant is veroorzaakt tijdens het verrichten van Diensten door ARMYCARPARTS.COM, dient uiterlijk de eerstvolgende werkdag nadat de klant zijn voertuig bij ARMYCARPARTS.COM heeft afgehaald, te worden gemeld.

9.13 Voor schade gemeld na de artikel 9.12 genoemde termijn is ARMYCARPARTS.COM niet aansprakelijk tenzij ARMYCARPARTS.COM de aansprakelijkheid daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk erkent.

 

Artikel 10 Opdrachten tot reparatie, montage of vervanging

10.1 Aan ARMYCARPARTS.COM gegeven opdrachten tot reparatie, montage of vervanging houden niet mede in de opdracht tot vervanging of vernieuwing van die onderdelen, die pas na demontage zichtbaar worden en alsdan blijken te moeten worden vervangen of vernieuwd, alsmede het repareren van al die gebreken, waarvan bij demontage blijkt en waarvan reparatie raadzaam of noodzakelijk is.

10.2 ARMYCARPARTS.COM voert bijkomende reparaties of vervangingen als bedoeld in artikel 10.1 slechts uit nadat de klant daarvoor toestemming heeft gegeven.

10.3 ARMYCARPARTS.COM is gerechtigd om bij de uitvoering van reparaties, montage of vervanging gebruik te maken van de diensten van derden, die de reparatie geheel of gedeeltelijk zullen uitvoeren in opdracht van ARMYCARPARTS.COM.

10.4 ARMYCARPARTS.COM is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan een voertuig, of onderdelen daarvan als de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatregelen die ARMYCARPARTS.COM moet nemen ten behoeve van het verrichten van de reparatie, montage of de vervanging, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ARMYCARPARTS.COM.

Artikel 11 Garantie

11.1 Tenzij anders verleent ARMYCARPARTS.COM, onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent, een garantie van twaalf maanden op de door haar uitgevoerde werkzaamheden en de door haar geleverde onderdelen. ARMYCARPARTS.COM zal gedurende een periode van twaalf maanden na uitvoering van de reparatie of na levering van een reservedeel, kosteloos zorgdragen voor herstel of reparatie van defecten die verband houden met de gebruikte materialen of de uitvoering van de werkzaamheden.

11.2 Voor een aantal Producten kan een afwijkende garantietermijn gelden.

11.3 Garantiewerkzaamheden zullen in en vanuit de werkplaats van ARMYCARPARTS.COM worden uitgevoerd. Eventuele vervoerskosten zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 12 Kamer van Koophandel

11.1 ARMYCARPARTS.COM staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder K.v.K. nummer 55726984 Army Car Parts.
 

Artikel 13 Toepasselijk(e) recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ARMYCARPARTS.COM is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen ARMYCARPARTS.COM en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ‘‘s-Hertogenbosch.

 


 
Durch die Nutzung unserer Webseite stimmen Sie dem Gebrauch von Cookies zur Verbesserung dieser Seite zu. Diese Nachricht Ausblenden Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. »